Press enter to see results or esc to cancel.

نه به قرارداد ۲۵ ساله با چین

ما در سپیدار معتقدیم معاهده با کشور چین از معاهده ترکمانچای نیز ننگین تر است . ما معتقدیم خاک و آب کشور ایران فروشی نیست و برای تمامیت ارزی کشورمان مبارزه می کنیم. هر گونه معاهده ای که سفره ایرانیان را رنگین نکند و فقط سودی برای حکومت داشته باشد سندیت نداشته و غیرقانونی است.

طبق قوانین این وبسایت از کوکی استفاده می کند