اطلاعیه

بدین وسیله به اطلاع میرساند:
سپیدار هیچ گونه بیانیه مستقل و یا مشترکی با هیچ سازمان و یا گروهی را تأیید نمی کند

مگر اینکه در برگه های رسمی سپیدار و یا فضاهای مجازی متعلق و مربوطه منتشر شده باشند.

بیانیه هایی که بدون تایید سپیدار و با استفاده از نام این سازمان صادر شوند

صرفا جهت سوءاستفاده از نام و اعتبار این سازمان بوده و با توجه به ثبت رسمی این انجمن ، از مارچ 2021

قابل پیگرد قانونی می باشند

بیانیه سپیدار به نهاد های دولتی ، پیرامون اعتراضات مردمی شهریور 1401

پی دی اف متن بیانیه به زبان انگلیسی

بیانیه سپیدار به نهادهای دولتی بین المللی

پی دی اف متن بیانیه به زبان انگلیسی

Sepidar kulturförening is a Swedish

نمایشگاه عکس سیصد 

نمایشگاه عکس خیابانی 300
رژیم اسلامی ایران از بدو تأسیس تاکنون

هزاران ایرانی را در داخل و خارج از کشور بدون محاکمه

و پاسخگویی به مردم و جوامع بین المللی، کشته است.

این نمایشگاه به یاد 300 نفر از هزارانی است

که خون آنها توسط رژیم خونریز نفرت و ترور

حاکم بر ایران ریخته شده است.

قطره ای از دریای جنایت های جمهوری اسلامی
این نمایشگاه کاملا فراجناحی میباشد
و دادخواه خون تمام ایرانیان از سینما رکس تا امروز
این نمایشگاه به هیچ گروه و تفکری تعلق ندارد و کاری است از انجمن فرهنگی سپیدار ثبت شده در کشور سوئد

شعر علی کوچیکه با صدای باران فرد

کمپین ها