بیانیه سپیدار: خوزستان تشنه است

با تاکید به  قسمتی از دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر که  اعلام شده : از آن جا که شناسايی حيثيت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان است؛ از آن جا که ناديده گرفتن و تحقير حقوق بشر به اقدامات …

مطالعه کامل