Press enter to see results or esc to cancel.

برای جوانان وطن شمع روشن میکنیم

زمانی که بعلت کشته شدن فردی به نام جورج فلوید در آمریکا 

برخی از ایرانیان به احترام جورج فلوید شمع روشن کردند 

سپیدار ضمن احترام برای تمام انسان ها با هر رنگ و نژاد و اعتقادی 

با این ویژه برنامه یادآور شد 

عزیزان بسیاری در سرزمین مان ایران به ناحق کشته شده اند 

اگر قرار است شمعی روشن کنیم 

باید به یاد کشته شدگان ایران باشد 

طبق قوانین این وبسایت از کوکی استفاده می کند