Press enter to see results or esc to cancel.

هشتم مارس 2020

هشتم مارس، روز جهانی زن در بسیاری از کشورهای جهان گرامی داشته می شود.

هشت مارس روزی است که زنان جهان بدون توجه به گرایشات مختلف فکری، عقیدتی،نژادی و ... به یادآوری موفقیت ها و دستاوردهای شان می پردازند.

در حقیقت، این روز مجالی است برای نگاه کردن به گذشته در مسیر تلاش ها، منازعه ها و فعالیت های پیشین، و بیشتر برای نگریستن در راستای حرکت های

پیش رو برای باز کردن راه در جهت شکوفایی استعدادها و فرصت هایی که در انتظار نسل آینده زنان است.

ویژه برنامه ای از سپیدار به مناسبت هشت مارس 2020

طبق قوانین این وبسایت از کوکی استفاده می کند