Press enter to see results or esc to cancel.

من زنم ایرانیم

زن بودن به خودی خود یعنی زندگی ،یعنی مبارزه برای جهانی بهتر

ترانه من زنم ایرانیم

شعر و دکلمه :ویدا طهرانی

طبق قوانین این وبسایت از کوکی استفاده می کند