مهسا امینی

مهسا ایران ، چهل روز است که نامت رمز اتحاد است به یادت شمعی میافروزیم چهل روز از قتل حکومتی مهسای ایران می گذرد . چهل روز است که مردم جهان در خشم و انزجار از قتل های حکومت اسلامی به ستوه آمده و در پشتیبانی از مردم ایران به خیابان ها آمده اند . …

ادامه مطلب