Press enter to see results or esc to cancel.

مهسا امینی

به یاد مهسا امینی

مهسا ایران ، چهل روز است که نامت رمز اتحاد است
به یادت شمعی میافروزیم

چهل روز از قتل حکومتی مهسای ایران می گذرد . چهل روز است که مردم جهان در خشم و انزجار از قتل های حکومت اسلامی به ستوه آمده و در پشتیبانی از مردم ایران به خیابان ها آمده اند . چهل روز است که جهان عزم خود را جزم کرده که ریشه ظلم و سیاهی آخوندی را برکند .

طبق قوانین این وبسایت از کوکی استفاده می کند