Press enter to see results or esc to cancel.

ایران

#ایران ! نام یک زن است نام یک مرد است ، نام زنان شجاع و مردان قهرمان است .

فراموش کرده بودید؟!

دارد پیدایش می شود!از میان غبار افکار پوسیده شما دارد پدیدار می شود!دارد خودش را به رختان می کشد!باید به آن عادت کنید.

به دیدنش! به شنیدنش! به حضورش! به پیچیدن باد در موهای زنانش و سینه سپر شده مردانش. ققنوس در ایران به پرواز در آمد تا کاخ ظلم را بسوزاند .

ایران نامی است که از هر ایدئولوژی و جریان فکری ای مهم تر است.

از هر منافعی مهم تر است! یک تار موی ایران از تمام پیکر شما از راس تا ذیل تان مهم تر است.

به آن عادت کنید! مجبورید به آن عادت کنید.عادتان می دهیم. #ما_همه_مهسا_هستیم

طبق قوانین این وبسایت از کوکی استفاده می کند