Press enter to see results or esc to cancel.

اعتقادنامه

سپیدار خانه ای برای اتحاد تمامی زنان و مردان و پارسی زبانان سرتا سر این گیتی میباشد .

با همراهی زنان و مردان مبارز و عاشقان وطن

و باورمندان به الزام تغییر و ترمیم بافت فرهنگی جامعه.

سپیدار بعنوان یک گروه فرهنگی ، از آغاز سال 2020 به صورت رسمی و از مارچ 2021 با حفظ بخشی از آرشیو قدیمی همین مجموعه ، با نام انجمن فرهنگی سپیدار و ثبت رسمی در کشور سوئد با اهداف زیر شروع به فعالیت نموده است :

- باور به پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان و تمامیت ارضی ایران.

- با نگاهی به فرهنگ کهن ایرانی و حول محور خسروانی  و ریشه های آن در منشورکورش ، سپیدار به برابری و تساوی کامل زن و مرد در همه موارد باور دارد. 

- سپیدار تلاش به ایجاد همبستگی و اتحاد بین ایرانیان داخل و خارج ایران دارد.

- سپیدار در تلاش است بین کلیه پارسی زبانان دنیا ارتباط و همبستگی ایجاد کند.

- سپیدار در جهت رشد و باروری آزادی اندیشه تلاش می کند.

. سپیدار  به شدت باورمند به جدای دین از سیاست میباشد . - 

- احترام به افراد، مذاهب و گرایشهای اجتماعی، جنسیتی مختلف بدون هیچ تعصبی ،یکی از سرلوحه های سپیدار است.

- سپیدار تلاش دارد در جهت تبادل اطلاعات فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی و حقوقی با سازمانها و تشکیلات زنان در کشورهای دیگر ارتباط برقرار کند. 

.آزادی های دموکراتيک و منشور جهانی حقوق بشر، بافت و ساختار سپیدار را بنا نهاده، شالوده اهداف آن را تشکيل می دهد

شعار سپیدار

ما سپیدارانیم ، قد برافراشته و ریشه می گسترانیم!

سایبان می شویم . با سرما و گرما می سازیم. در سوگ شاخه های شکسته کمر خم نمی کنیم بلکه بازهم جوانه می زنیم

طبق قوانین این وبسایت از کوکی استفاده می کند