Press enter to see results or esc to cancel.

اساسنامه

اساسنامه سپیدار

یک: منشور

امروز شمار ما ايرانيان در خارج ایران تقریبا به بيش از هشت میلیون می رسد که پنجاه درصد آن را زنان تشکیل می دهند. ایرانیانی که به دلايل مختلف و شرايط ناهنجار فرهنگی ــ اجتماعی ــ سياسی موجود در زادگاه خود آن را ترک کرده اند. مهاجرت و زندگی در کشور ميزبان ما را با مشکلات و همچنين امکانات مختلفی در محيط کار، تحصيل و زندگی روبرو می کند که در مواجه با آنها به همکاری و همبستگی ميان خود نيازمنديم. سپیدار  با باور بر تمامیت ارضی ایران و پرچم سه رنگ شیر خورشید نشان و باورمند به جدای دین از سیاست - برآن است تا ايرانيان و کلیه پارسی زبانان را با توجه به وجوه و منافع مشترک٫ در يک پيوند فعال و هدفمند سازمان داده، به شکلی ارگانيک به فرهنگسازی بپردازد. آزادی های دموکراتيک و منشور جهانی حقوق بشر، بافت و ساختار سپیدار را بنا نهاده، شالوده اهداف آن را تشکيل می دهد.

سپیدار با تغیراتی از سپیدار به انجمن فرهنگی سپیدار با ثبت قانونی در کشور سوئد از نیمه دوم ماه مارچ 2021 با حفظ بخشی از آرشیو قبلی این گروه مجددا شروع به فعالیت کرده است .

فصل اول :نام و تعريف

ماده یک. نام: سپیدار  می باشد و برای اختصار از اين پس در اين اساسنامه از واژه «سپیدار» استفاده می شود. سپیدار با نام انگلیسی sepidar به ثبت رسیده است.

با توجه به ثبت قانونی انجمن فرهنگی سپیدار در کشور سوئد ، در صورت گذار از جمهوری اسلامی سپیدار باید در کشور ایران نیز به طور رسمی ثبت شود .

ماده دو. تعريف:

یک ـ دو: سپیدار تشکلی است فرهنگی٫ اجتماعی، دموکراتيک و غير انتفاعی که براساس عضویت داوطلبانه افراد و كانونهای باورمند به دمکراسی، آزادی و منشور جهانی حقوق بشر ؛ كه در سرتاسر دنیا فعاليت دارند، تشکيل شده است.

دو ـ دو: سپیدار برنامه و سياست خود را مستقل از هر نوع گرايش سياسی، جنسيتی، قومی، مذهبی یا ايدئولوژی تدوین می کند و پيش می برد.

دو – سه :کلیه مصوبات و عملکرد سازمان در چارچوپ منشور سازمان ملل می باشد.

فصل دوم :اهداف و برنامه ها

ماده سه. اهداف:

یک – سه : ایجاد همبستگی و پیوستگی زنان ایرانی و غیر ایرانی در داخل و خارج از کشور.

دوـ سه: بسط و تعمیم سپیدار و ایجاد مشارکت برای تمام زنان و ایجاد زمینه برای همکاری های مشترک در عرصه های مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی و حقوق بشری.

سه ـ سه: دفاع از حقوق زنان بصورت خاص و مردم ايران بشکل عام در چهارچوب منشور جهانی حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی. مسئولين سپیدار وظيفه دارند در چارچوب منشور جهانی حقوق بشر در مورد مسائلی که پیرامون ایران و ایرانیان داخل و خارج اتفاق می افتد، موضع گيری موردی نمايند.

چهار-سه: کوشش در راه تعمیم آموزش و پرورش زنان ایران و کمک به گسترش آموزش حرفه‌ای و بالا بردن سطح دانش زنان

پنج ـ سه: تجهیز زنان به منظور شرکت گسترده آنان در نوسازی ملی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. یاری کردن به زنان در اجرای مسئولیت‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و فردی

شش – سه: ایجاد تفاهم و دوستی بین زنان ایران و زنان کشورهای دیگر و همکاری در راه برابری و بالا بردن مقام زن در سطح جهان

ماده چهار. برنامه:

یک- چهار: فعاليت فرهنگی در جهت رفع تبعيض، نژاد پرستی، نقض حقوق بشر و خشونت در جلوه های مختلف آن .

دو- چهار: تشويق و حمايت زنان، برای شرکت هر چه بيشتر در موضوع ها و فعاليت های اجتماعی، فرهنگی برای کسب حقوق و موقعيت بهتر و برابر.

سه – چهار: شناخت و بررسی مسائل ومشکلات زنان در زمینه های مختلف.

چهار- چهار:همکاری با نهادها و ارگانهای زنان ایرانی و غير ايرانی در جهت دست يابی بهتر به حقوق اجتماعی خويش .

پنج- چهار: دفاع از حق آموزش زبان مادری ايرانيان در مدارس و تلاش در جهت تدوين کتب درسی متناسب با شرايط جامعه .

شش- چهار: بررسی و تلاش برای شناسایی و حل مشکلات کودکان، نوجوانان و جوانان و دفاع از حقوق اجتماعی آنان .

هفت- چهار: بررسی مسائل و مشکلات ناشی از تفاوت فرهنگی و برخورد دو نسل.

هشت- چهار: ایجاد زمينه برای همکاری های مشترک با جوانان در عرصه های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی، اجتماعی و حقوق بشری.

نه- چهار: همکاری در جهت تامين امکانات بيشتر برای آسايش زنان سرپرست خانواده٫ سالمندان و بازنشستگان و توان خواهان .

ده- چهار: همکاری در جهت ايجاد مراکز اسناد و کتابخانه

فصل سوم :اعضای سپیدار

ماده پنج. شرايط عضويت :

یک- پنج: عضویت برای کلیه افراد بالای هجده سال آزاد و اختیاری می باشد.

دو- پنج: انجمن ها و نهادهای فرهنگی، هنری، اجتماعی٫ سیاسی و حقوق بشری ثبت شده، که اهداف و اساسنامه شان با اساسنامه و اهداف سپیدار مغایرت اصولی نداشته باشد، می توانند، با پذيرش اساسنامه و پر کردن فرم عضویت و همچنین پرداخت حق عضويت، به عضويت سپیدار در آيند. سپیدار با شرایط خاص عضو افتخاری می پذیرد.

سه- پنج: کليه زنان علاقمند به همکاری می توانند به عنوان اعضای پشتيبان سپیدار شناخته شوند.

تبصره یک ـ سه ـ پنج: منظور از شرایط خاص ذکر شده در بند یک ماده پنج٫ انجمن ها و نهادهای فرهنگی، هنری، اجتماعی٫ سیاسی و حقوق بشری ثبت شده می باشد.

.تبصره دوـ سه ـ پنج: مبلغ حق عضويت ساليانه در کنگره تعيين می شود

ماده شش. حقوق اعضاء :

یک- شش: کليه اعضاء در مقابل اساسنامه، از حقوق مساوی برخوردارند.

دو-شش: حق شرکت در کليه فعاليت ها و استفاده ازکلیه امکانات .

سه- شش: مطلع شدن از هرگونه تغيير و تحول در سپیدار

چهار- شش: حق مراجعه به اسناد و مدارک مربوط به فعاليت ها و تصميم گيری های سپیدار .

پنج- شش: حق اعتراض٫ حق انتقاد يا شکايت از مسئولین.

شش-شش: تشکل های عضو در امور داخلی خود استقلال کامل دارند، مگر در مواردی که در ارتباط مستقيم با فعاليت های سپیدار باشد.

هفت – شش: اعضای پشتيبان مي توانند در فعاليتهای مختلف سپیدار شرکت کرده و از امکانات آن برخوردار شوند.

ماده هفت. وظايف اعضاء :

یک- هفت: کليه اعضاء موظف به رعايت بندهای اساسنامه هستند .

دوـ هفت: هیچ يک از اعضاء حق استفاده و انتفاع شخصی از امکانات سپیدار را ندارند

سه-هفت: بهره گيری غيرمجاز از اعتبار، نام و وسايل سپیدار در راستای منافع شخصی ممنوع است.

چهارـ هفت: هیچ یک از اعضا و هیات مدیره حق استفاده از نام و لوگوی سپیدار در برگه های شخصی خود در رسانه های اجتماعی را ندارند.

ماده هشت. خاتمه عضويت اعضای فعال: با درخواست خود شخص و یا درخواست اخراج از طرف هیات مدیره و با تایید اکثریت آرا درهیات مدیره امکان پذیر می باشد.

تبصره: عضو فعال شخصی است که در یکی از گروههای مذکور فعال باشد. هیات مدیره٫هیأت اجرایی ٫ هیأت بازرسان و گروه پشتیبانی.

ماده نه. مناسبات اقليت و اکثریت:

یک- نه: در همه حال اراده اکثريت (با حفظ و به رسميت شناختن حق بيان و نظر اقليت )بعنوان نظر رسمی در سپیدار اجرا می گردد.

دوـ نه: اعضا سپیدار در چارچوب اهداف سپیدار از امکانات آزاد، برابر و علنی در بيان نظرات خود در سپیدار برخوردارند.

 ماده ده. در صورت انصراف از عضویت درسپیدار ، هیچ یک از فعالیت ها و ویدیوها و مواردی که عضو انصراف داده در آنها شرکت کرده است از صفحات سپیدار برداشته نخواهد شد . (اعم از فردی یا جمعی )

فصل چهارم: ساختار و ارگانهای سپیدار

مجمع عمومی عادی(کنگره) و مجمع عمومی فوق العاده٫ اعضا هیات مدیره، هیأت اجرايی، هیأت بازرسان.

ماده ده: مجمع عمومی (کنگره )عادی:

یک- ده: مجمع عمومی عادی بالاترين ارگان تصميم گيری سپیدار است که از تجمع اعضای فعال تشکيل می گردد.

دو- ده: نشست کنگره به دعوت کتبی هیات مدیره سپیدار هر دو سال  يکبار برگزار می شود.

تبصره دوـ ده: عزل یا ابقا اعضا هیات مدیره٫ هیات اجرایی و هیات بازرسان در جلسه دو سالانه مجمع عمومی کنگره انجام خواهد شد.

سه ـ ده: دعوت نامه های مربوط به برگزاری کنگره بايد حداقل یک ماه پيش از تشکيل آن برای اعضا ارسال گردد.

چهارـ ده: نشست کنگره با حداقل دو سوم اعضا که اعلام حضور نموده اند رسميت می یابد.

پنج ـ ده: چنانچه کنگره عادی در اولين جلسه خود به حد نصاب قيد شده در بند چهار همین ماده نرسد، هیات مدیره حداکثر در مدت دو هفته پس از آن تاريخ مجددا کنگره را فرا می خواند. اجلاس دوم با حضور نصف بعلاوه يک اعضاء و هیات مدیره، هیأت اجرايی و بازرسان رسميت خواهد داشت.

ماده یازده. وظايف و اختيارات مجمع عمومی (کنگره) عادی

یک ـ یازده. عمده وظايف: وظايف و اختيارات مجمع عمومی عادی (کنگره ) سپیدار عبارت است از

بررسی و ارزيابی گزارش فعاليت و گزارش مالی دوساله  هیات مدیره، هيأت اجرايی، بازرسان سپیدار و اعلام تصويب يا رد آنها.

دوـ یازده: سلب مسئوليت از اعضای غیر ثابت هیات مدیره و بازرسان دوره قبلی و برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جدید هیات مدیره و بازرسان دوره بعدی

تبصره یک ـ دو ـ یازده: مؤسسان سپیدار اعضا ثابت هیات مدیره بوده و از این قائده مستثنی هستند.

تبصره دو ـ دوـ یازده: سلب مسؤولیت در این بند به مفهوم پایان دوره دو ساله کاری و مالی همراه با ارایه کلیه اسناد و گزارشهای هیات مدیره و بازرسان دوره قبل می باشد که به تایید مجمع عمومی(کنگره) رسیده است.

سه ـ یازده: تعيين خط مشی سپیدار و کليات برنامه اجرايی و بودجه آن برای دوره آتی و چگونگی گردش کار در دوره آينده.

چهار ـ یازده: تفويض وظايف و اختيارات لازم به کميسيون های فرعی.

پنج ـ یازده: تصويب بودجه برای دوره آينده و تعيين ميزان حق عضويت .

شش ـ یازده: تصويب يا اصلاح اساسنامه سپیدار با دو سوم آرا.

تبصره یک ـ شش ـ یازده: تغيير بندهای اساسنامه، ابتدا به ساکن و در جلسه عمومی کنگره عملی و مجاز نيست .اين امر تنها در مواردی می تواند به اجرا در آيد که از پيش در دستور جلسه و در دعوت نامه های مربوط قيد شده باشد .

تبصره دو ـ شش ـ یازده: برای تغيير بند اساسنامه رأی موافق دو سوم نمايندگان حاضر در کنگره لازم است.

تبصره سه ـ شش ـ یازده: اعضا می توانند حداکثر تا پانزده روز قبل از تشکيل مجمع عمومی طرح ها و پيشنهادهای خود را به کمیته اصلی، شکايت هايشان را به بازرسان و کاندیداهايشان را به کمیته تدارک انتخاب تسليم دارند.

هفت ـ یازده: انتخاب مسئولان سپیدار

یک ـ هفت ـ یازده: انتخاب رییس هیات مدیره٫ نایب رییس و مدیر اجرایی (دبير، مسئول مالی و منشی ٫اعضای هیات مدیره)

دو ـ هفت ـ یازده: انتخاب اعضای هيأت اجرايی

سه ـ هفت ـ یازده: انتخاب حداکثر سه تن بازرس برای دوره آينده.

چهار ـ هفت ـ یازده: گزينش گروه تدارک انتخابات

پنج ـ هفت ـ یازده: هر عضو هنگام انتخاب مسئولان و مديران سپیدار می تواند به حداکثر دو سوم کانديداها و حداقل نصف بعلاوه يک رای دهد.

شش – هفت – یازده: کانديداتوری که رای نصف بعلاوه يک کنگره را نداشته باشد، می تواند در انتخابات در دور دوم، که در همان کنگره، همراه با کانديداهای جديد، برای تکميل اعضا انجام می شود، شرکت نمايد.

هفت – یازده: در صورت به بن بست رسيدن هر کنگره دو سوم اعضا شرکت کننده حاضر در جلسه می توانند تقاضای کنگره فوق العاده نمايند.

هشت- یازده: تعيین زمان و مکان کنگره آتی

نه – یازده: رسيدگی به پيشنهاد هیات مدیره درمورد تعليق عضویت

ده-یازده: انحلال سپیدار

یازده – یازده : انتخاب مدیر تصویه (در زمان انحلال سپیدار)

ماده دوازده. مجمع عمومی (کنگره) فوق العاده

دوازده- یک: در فاصله دو مجمع عادی با درخواست اکثريت اعضای هیات مدیره ، يا نصف بعلاوه يک اعضای بازرسان همراه با يک سوم اعضای هیات مدیره و يا يک سوم بازرسان همراه با تقاضای کتبی دو پنجم تشکل های عضو ، مجمع عمومی (کنگره) فوق العاده سپیدار تشکيل خواهد شد.

تبصره یک – یک – دوازده: مجمع عمومی (کنگره) فوق العاده فقط جهت رسيگی به موضوع و يا موضوعات پيشنهادی درخواست کنندگان تشکيل می شود و الزامی برای پرداختن به وظايف مجمع عمومی عادی را ندارد.

تبصره دو – یک ـ دوازده: نحوه تشکيل و کار مجمع عمومی فوق العاده همانند مجمع عادی می باشد

ماده سیزده : هدايت مجمع (کنگره )عمومی و فوق العاده

یک – سیزده: به منظور اداره مجمع عمومی يک تن رئيس، یک تن منشی، و دو تن ناظر برای شمارش آرا و نظارت در رای گيری اعضای حاضر با رای اکثریت نسبی انتخاب می شوند

تبصره یک – یک – سیزده: رئيس، منشی و ناظران نمی توانند از بين اعضای هیات مدیره ، هيئت اجرايی، کميته انتخابات و بازرسان، انتخاب شوند.

تبصره دو – یک ـ سیزده: صورت جلسه ها باید به امضای رئيس، منشی ها و ناظران برسد

ماده چهارده: سال مالی

یک – چهارده: سال مالی و عملکرد سازمان برابر با روز شمار ميلادی (اول ژانويه تا سی و يک دسامبر )است

ماده پانزده: هیات مدیره سپیدار

در فاصله دو نشست مجمع عمومی (کنگره)، هیات مدیره بالاترين ارگان تصميم گيری سپیدار می باشد، که فعاليتهای آن را هدايت می نمايد.

ماده شانزده: وظايف و اختيارات هیات مدیره

. یک- شانزده: نظارت و پيگيری اجرای مصوبات کنگره

دوـ شانزده: ارائه طرح و برنامه و تنظيم برنامه فعاليت ها برای رسيدن به اهداف سپیدار.

سه ـ شانزده: تهيه، تصويب و ارائه گزارش عمومی و گزارش مالی شش ماهه به بازرسان و مجمع

اعضا و تهيه و ارائه اسناد و گزارش فعاليت و برنامه و بودجه به کنگره .

چهارـ شانزده: مسئوليت برگزاری کنگره عادی و فوق العاده طبق اساسنامه و جلسه عمومی و مشورتی سالی  يکبار

پنج ـ شانزده: بررسی و تصويب تعهدهای مالی، قراردادها و استخدام ها و نظارت بر امور اجرائی سپیدار

شش ـ شانزده: تنظيم و تصويب آئين نامه داخلی برای پيشبرد جلسات هیات مدیره و تنظيم روابط با هیأت اجرايی.

هفت - شانزده: نظارت و همکاری با هیأت اجرايی سپیدار در پيشبرد برنامه های سپیدار

هشت ـ شانزده: ايجاد دبيرخانه مرکزی و آرشيو اسناد سپیدار

تبصره یک ـ شانزده: هیات مدیره هنگام برگزاری جلسات خود موظف است بازرسان را در جريان برگزاری جلسات قرار دهد

تبصره دو ـ شانزده: اعضای جانشين حق شرکت در کليه نشست های هیات مدیره را دارند(بدون حق رای.)

ماده هفده : ترکيب هیات مدیره سپیدار

یک ـ هفده: هیات مدیره مرکب از اعضای هيأت اجرايی و اعضای هیات مدیره می باشد.

دو ـ هفده: تعداد اعضای هیات مدیره با احتساب هيأت اجرايی و رییس هیات مدیره می تواند حداقل سه تن و حد اکثر نه تن باشد.( با در نظر گرفتن تبصره یک ـ دو ـ یازده)

تبصره یک ـ هفده: حداکثر تعداد اعضای جانشين هیات مدیره سه تن خواهد بود

تبصره دو ـ هفده: مسئولان پروژه ها، کمسيون ها (زنان، جوانان...) و مشاوران، بدون حق رای، می توانند در جلسات هیات مدیره شرکت و اظهار نظر نمايند.

ماده هجده. جلسه های هیات مدیره

یک ـ هجده: جلسه هیات مدیره ، حداقل، هر ماه یک بار برگزار می شود

تبصره یک ـ یک ـ هجده: شرکت نمايندگان تشکل های عضو سپیدار در جلسات هیات مدیره آزاد است؛ اما فقط اعضای هیات مدیره می توانند در رای گيری شرکت کنند.

دو ـ هجده: جلسات هیات مدیره با حضور نصف بعلاوه يک رسميت می يابد ولی حضور حداقل دو تن از اعضای هيأت اجرايی ضروری است.

سه ـ هجده: پيشنهاد هیات مدیره با رای حداقل نصف بعلاوه یک حاضران به تصويب می رسد

چهار ـ هجده: هرکدام از اعضای هیات مدیره که سه جلسه متوالی غيبت غیرموجه کند مستعفی شناخته شده و عضو البدل جانشين او خواهد شد

تبصره چهارـ هجده: اعضای ثابت هیات مدیره از این قاعده مستثنی می باشند.

ماده نوزده : هيأت اجرايی سپیدار

یک ـ نوزده: برای اجرا و پيشبرد فعاليتهای سپیدار و انجام امور اداری و مالی آن، وجود هیأت اجرايی که به طور پیگير مسئوليت هدايت و انجام اين فعاليت ها را بعهده بگيرند و سپیدار را در پيوند با ارگانها، موسسات دولتي و ساير نهادهای اجتماعی قرار دهند؛ ضروريست.

دو ـ نوزده: تعداد اعضای هيأت اجرايی متغيير است ولی حداقل شامل سه عضو اصلی (مدير اجرايی، مسئول مالی و منشی )و دو عضو البدل می باشد،

سه - نوزده: در فاصله بين دو نشست هیات مدیره، هيأت اجرايی بالا ترين ارگان اجرايی سپیدار می باشد.

.چهار -نوزده: مسئوليت امور اجرائی به عهده مدیر اجرائی است

پنج-نوزده: ديگر وظايف و اختيارات مدیر اجرائی و کميسيون ها توسط هیات مدیره تصويب و در آئين نامه سپیدار درج می گردد.

:ماده بیست. بازرسان

بازرسان حداکثرسه تن بوده که بطور مستقيم و با رأی مخفی کنگره انتخاب می شوند.

ماده بیست و یک. حقوق و وظايف بازرسان

یک – بیست و یک: رسيدگی به شکايات رسيده و اعلام نظر به هیات مدیره و کنگره

دو – بیست و یک: هیأت بازرسان حداکثر هر شش ماه يکبار موظف به رسيدگی و بررسی کليه امور سپیدار بوده و گزارش بازرسی را بطور کتبی، برای ارائه و طرح در کنگره دوسالانه بايگانی می کنند.

تبصره یک ـ دو ـ بیست و یک: هیات مدیره و هيأت اجرايی، حداقل هر شش ماه، گزارش فعاليت و وضعيت مالی سپیدار را به بازرسان ارائه خواهد داد .

سه – بیست و یک: بازرسان حق شرکت در تمامی جلسات مربوط به سپیدار را بعنوان ناظر دارند.

چهار- بیست و یک: بازرسان موظف به رسيدگی به شکايات، بررسی تمامی قراردادها، صورت جلسات، مسائل مالی و جاری مربوط به هیات مدیره می باشند.

پنج- بیست و یک: بازرسان موظف به ارائه گزراش سالانه به کنگره هستند.

ماده بیست و دو : مسئولان پروژه ها، گروه های کار، هيأت مشاوران و کمسيون های سپیدار :

یک ـ بیست و دو: هرکدام از ارگان های سپیدار می توانند افراد و گروه های توانمند و متخصص را برای پيشبرد فعاليتهایشان و در جهت رسيدن به اهداف سپیدار، دعوت به همکاری نمايند

تبصره یک ـ یک ـ بیست و دو: حقوق و اختيارات اين افراد و گروه های متخصص، که به صورت مسئولان پروژه ها، گروه های کار، هيأت مشاوران و کمسيون ها، با ارگانهای سپیدار همکاری می کنند، را تعیين نمايند.

تبصره دو- یک ـ بیست و دو: اختيارت و وظايف تعیين شده بايد در چارچوب اساسنامه سپیدار باشد.

فصل پنجم :منابع مالی سپیدار

ماده بیست و سه. منابع مالی

یک ـ بیست و سه: منابع مالی سپیدار به شرح زير می باشد

یک: حق عضويت اعضاء

دو: کمک های نهادهای دولتی و غير دولتی و غیره

دو – بیست و سه: درآمدهای ناشی از فعاليت های جاری و عمومی٫ کمک های داوطلبانه اعضا و موسسه ها

تبصره یک ـ دو ـ بیست و سه: کمک های افراد و موسسه های خصوصی را در صورت بی قيد و شرط

فصل شش : هئیت موسسان (اعضاء ثابت هیئت مدیره )

ماده بیست و چهار: هئیت موسسان

یک – بیست و چهار : هئیت موسسان سپیداعبارت اند از: حمید علیپور فرد  ، ویدا محمودپور طهرانی .

دو- بیست و چهار: در صورت فوت یا حجر یکی از موسسان ،عضو دیگر (نفر بعدی از موسسان ) در صورت تمایل میتواند  فرد دیگری را جایگزین عضو قبلی کند.

فصل هفت : انحلال سپیدار

ماده بیست و پنچ : انحالال سپیدار

یک – بیست و پنچ : انحالال سپیدار تنها با تایید نهایی هئیت موسسان امکان پذیر میباشد .

دو – بیست و پنچ : در صورت تایید و انحلال سپیدار، باید حداقل از سه ماه قبل به تمامی ارگان ها ، انجمن ها ، اعضا و تمامی گروه های وابسته به سپیدار بصورت کتبی اطلاع رسانی شود .

سه – بیست و پنچ : ارسال کتبی انحلال سپیدار به مجمع عمومی |(کنگره)

چهار- بیست و پنچ : مجمع عمومی (کنگره ) نسبت به انتخاب مدیر تصویه اقدام و مراتب را به هئیت موسس اعلام خواهد کرد.

پنچ –بیست و پنچ : مدیر تصویه مسئول پاسخگویی به ابهامات و سوالات مراجعین وتصویه حساب مالی احتمالی میباشد.

شش – بیست و پنچ : گزارش نهایی مدیر تصویه در آخرین روز سه ماه تایین شده فوق در مجمع عمومی (کنگره ) مطرح و پسس تصویب ، انحالال نهایی ، و به مراجعه قانونی اطلاع داده خواهده شد .

اساسنامه فوق با هفت فصل و بیست و پنج ماده و بیست و سه تبصره بسته شده است .

اساسنامه سپیدار

طبق قوانین این وبسایت از کوکی استفاده می کند